Všeobecné obchodní podmínky společnosti HEFA s.r.o.
(dále jen ,,podmínky,,)

 

Výklad základních pojmů

Vy:
Znamená také odesílatel, příjemce nebo objednatel. Fyzická nebo právnická osoba, které poskytujeme na základě objednávky přepravní nebo spediční služby. Zejména pro Vás organizujeme přepravu zásilky nebo zásilek z Místa odeslání do Místa určení.

My:
Společnost HEFA s.r.o., IČ: 48529788 se sídlem V Lískách 1065/31, 591 01 Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 5

Místo odeslání:
Místo určené Vámi, kde je zásilka připravena k vyzvednutí.
Místo určení:
Místo určené Vámi, kam jsme my či naši obchodní partneři povinni  zásilku nebo zásilky doručit.
Příjemce:
Fyzická nebo právnická osoba, které je podle Vaší objednávky zásilka určena.

 

 

Základní ustanovení

 • Tyto ,,podmínky,, se vztahují na přepravní a spediční služby poskytované společností HEFA s.r.o. Od těchto ,,podmínek,, se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody mezi Vámi a námi.
 • Tyto ,,podmínky,, jsou závazné od okamžiku, kdy vzájemně vstoupíme do právního vztahu. Právní vztah vzniká: přijetím objednávky, převzetím zásilky nebo započtením přepravy.

Zásilka

 • Zásilkou se rozumí předmět určený k přepravě, který máme v souladu s těmito ,,podmínkami,, za  povinnost dopravit Příjemci buď vlastními prostředky či ve spolupráci s obchodními partnery.
 • Zásilka musí být řádně zabalena tak, aby byla chráněna proti ztrátě či poškození, a aby nemohla poškodit jiné zásilky, případně dopravní prostředky a nezpůsobila újmu na zdraví osobám s ní manipulující.
 • Zásilka musí být opatřena adresou Odesílatele a Příjemce a také zabezpečena obalem proti jakémukoliv poškození nebo jinému znehodnocení, a to zejména s ohledem na způsob přepravy a její povahu.
 • Označení zásilky musí být úplné a musí být uvedeno čitelně.
 • Jsme oprávněni vyžádat si informace o obsahu zásilky a neodpovídáme za škodu, která vznikla v důsledku přepravy zboží, které je možno z přepravy vyloučit, a o kterém jsme nebyli dostatečně informováni.
 • Jsme oprávněni, ne však povinni měřit či vážit zásilku.

Rozsah naší odpovědnosti a povinnosti
Zavazujeme se:

 • V případě, že potvrdíme Vaší objednávku, zajistit či zorganizovat přepravu zásilky z Místa odeslání  k Příjemci na Místo určení a to buď vlastními prostředky či prostřednictvím našich obchodních partnerů.  
 • Zajišťovat a organizovat přepravu řádně s náležitou odbornou péčí.
 • Zajistíme nebo zprostředkujeme pouze přepravu bezpečného zboží bez UN klasifikace nebezpečnosti. Vyjímky je možné udělovat pouze po vyhodnocení konkrétních specifikací, prokázanými bezpčenostními listy obsahující informace o množství obsažených látek dle schvalovacích procesů našich partnerů. Porušení tohoto ujednání, například zamlčením nebezpečného obsahu v realizovaných zásilkách, může být postihováno finančními sankcemi. V případě zamlčení informací o nebezpečných složkách v zásilce si dále vyhrazujeme právo zásilku v přepravě zastavit a ekologicky zlikvidovat a to na náklady plátce přepravy.
 • Zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvíme během realizace dané přepravy.
 • Můžeme náš závazek plnit sami nebo prostřednictvím jiné společnosti, osoby.
 • Pokud budeme organizovat či zajišťovat přepravu výhradně či částečně leteckou a je-li Místo určení v jiném státě než Místo odeslání pak platí Varšavská úmluva (z r.1929) resp. Montreálský protokol č.4 (z r.1979) nebo Montreálská úmluva (z r.1999) přičemž záleží, která z těchto se musí prvně aplikovat. Těmito dohodami se řídí naše odpovědnost za ztrátu, zničení či poškození zásilky a je jimi omezena na 19 SDR za 1kg hrubé hmotnosti zásilky.
 • Pokud budeme organizovat či zajišťovat přepravu výhradně po silnici je naše odpovědnost za ztrátu, poškození či zničení zásilky vymezena úmluvou CMR a sice v hodnotě 8,33 SDR za 1kg hrubé hmotnosti zásilky.

Vaše povinnosti
Zavazujete se:

 • V případě, že chcete využít našich služeb, objednáte přepravu zásilky tj. telefonicky, elektronickou komunikací (e-mailem) nebo on-line, prostřednictvím webové prezentace společnosti HEFA s.r.o.
 • Opatříte zásilku přesným názvem Příjemce, Místa určení včetně čísla evidenčního a popisného, kontaktní osobou a jejím telefonním kontaktem.
 • Zajistit řádné a bezpečné zabalení zásilky nebylo-li dohodnuto jinak. Neodpovídáme za škody, které vzniknou či mohou vzniknout zanedbáním této povinnosti.
 • Poskytnou nám správné údaje o obsahu zásilky a její povaze. V případě porušení této povinnosti, odpovídáte za škodu, která Vám vznikne na přepravované zásilce, jakož i za škodu, která vznikne nám porušením této povinnosti.
 • Přijmout zpět nedoručitelnou zásilku
 • Pojistit zásilku nad rámec hodnot vyplývajících z úmluv pro silniční přepravu, či úmluv pro leteckou přepravu, pokud vyžadujete krytí nad rámec naší odpovědnosti řízené těmito úmluvami. Takové pojištění Vám zajistíme, pokud o něj požádáte. Bude zpoplatněno dle výše pojistné hodnoty.
 • Souhlasíte, že nejsme odpovědni za ušlý zisk, ztrátu dobré pověsti, ztráty zákazníků nebo ztráty příležitosti to vše způsobené naší činností dle nebo v souvislosti s naším obchodním vztahem. Souhlasíte, že neneseme odpovědnost, jestliže nesplníme vůči Vám jakékoliv závazky, pokud tyto vyplývají z okolností mimo naší kontrolu, zejména živelných nebezpečí, bouřek, povodní, požárů, chorob, sněhu, mlhy nebo mrazu, dále zásahů vyšší moci, zejména válek, nehod, nepokojů apod.
 • Objednáním našich služeb berete na vědomí, že nejsme zasílatel, ani zasilatelem uplatňujícím tzv. právo vlastního vstupu a nemáme proto práva ani povinnosti zasílatele a ani jako zasilatel vůči Vám ani třetím stranám neodpovídáme.
 • Objednáním našich služeb akceptujete všeobecné obchodní podmínky společnosti HEFA s.r.o.

Cena za přepravu zásilky

 • Cena za přepravu zásilky je smluvní
 • Jste povinni seznámit se s cenovou nabídkou, kterou Vám vždy vytvoříme na vyžádání. Objednáním našich služeb tuto cenu akceptujete.
 • Cena za přepravu se platí bezhotovostním převodem.
 • V případě nedodržení doby splatnosti faktury jsme oprávněni účtovat Vám smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
 • V případě prodlení s provedením bezhotovostní platby nejsme povinni plnit nadále své povinnosti vůči Vám.
 • Pokud nemůžeme dokončit přepravu pro skutečnosti, za které neodpovídáme, máme nárok na poměrnou část ceny odpovídající uskutečněné přepravě dle cenové nabídky k dané zásilce.

 

 

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti HEFA s.r.o. platné od 1.1.2015